Main » 2009 » Tháng năm » 18 » NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
6:34 AM
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
 
                     NGHỊ QUYẾT
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ                                                                                                                                                                          Bình dương, ngày 15 tháng 5 năm 2009 

                     NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
                      CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ-VẬN TẢI CSDT (DAVACO)

Ngày 15 tháng 5 năm 2009, Công ty cổ phần Cơ khí-Vận tải Cao Su Dầu Tiếng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Xí nghiệp Chế biến Công ty Cao Su Dầu Tiếng, với 29 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 2.138.350 cổ phần, chiếm 89,09% vốn điều lệ, tương đương 89,09% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Căn cứ kết quả biểu quyết nhất trí thông qua của Đại hội,

      ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2008.
Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 như sau:
• BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008
                                     Đvt: đồngVN 
CHỈ TIÊU NĂM 2008
1/ Tổng doanh thu 36.182.018.777
2/ Tổng lợi nhuận sau thuế 4.300.759.186
3/ Lợi nhuận đã phân phối 3.951.151.841
4/ Lợi nhuận còn lại chờ phân phối 349.607.345
• Hoạt động đầu tư năm 2008: 572.946.312 đồng.
Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009. 
• KẾ HOẠCH DOANH THU - LỢI NHUẬN NĂM 2009:  
CHỈ TIÊU KH NĂM 2009
1/ Tổng doanh thu năm 2009 36.325.428.000
2/ Tổng lợi nhuận trước thuế 5.163.983.000
3/ Tổng lợi nhuận sau thuế 4.260.286.000

• PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2009:  
CHỈ TIÊU KH NĂM 2009
1/ Trích 3% quỹ khen thưởng 127.808.580
2/ Trích 7% quỹ phúc lợi 298.220.020
3/ Quỹ dự phòng tài chính 5% 213.014.300
4/ Trích 5% quỹ đầu tư phát triển 213.014.300
5/ Chi trả cổ tức 12%/Vốn điều lệ 2.880.000.000
• KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2009:  
CHỈ TIÊU KH NĂM 2009
1/ Phương tiện vận tải 5.950.000.000
2/ Sửa chữa kho và nhà xưởng 320.000.000
• NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:  
CHỈ TIÊU KH NĂM 2009
1/ Nguồn vốn khấu hao tài sản năm 2007 2.763.715.213
2/ Nguồn vốn khấu hao tài sản năm 2008 3.706.611.  

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị do Hội đồng quản trị ban hành.
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2009. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trước đây có nội dung trái với Nghị quyết này đều không còn giá trị thực hiện./.

                                                                                                                                                                                                               TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
                                                                                                                                                                                                                           CHỦ TỌA 

                                                                                                                                                                                                                            ( Đã ký)                                                                                                                                                                                                                          VÕ MINH MẪN
Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 262 | Added by: dautiengvantai | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: