Main » 2009 » Tháng sáu » 29 » QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC
6:31 AM
QUYẾT ĐỊNH CHO THÔI VIỆC
 CÔNG TY CP CƠ KHÍ - VẬN TẢI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        CAO SU DẦU TIẾNG                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         –––––––––––––––                                                                                                                                                                                ––––––––––––––––––––––––
Số:     /QĐ-HCNS                                                                                                                                                                                 Bình Dương, ngày 29 tháng 6 năm 2009
 
                                                         QUYẾT ĐỊNH
                                              Chấm dứt hợp đồng lao động

                     GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP CƠ KHÍ - VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG
                    • Căn cứ Bộ Luật lao động được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 23/06/1994.
                    • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty quy định trong điều 53 của Điều lệ Công ty.
                    • Căn cứ vào biên bản giám định khả năng lao động số: 393/2009/GĐYK-SK ngày 04/6/2009 của Hội đồng giám định y khoa Tỉnh Bình dương.
                    •  Xét đề nghị của Ông trưởng Phòng Hành chính nhân sự.

                                                         QUYẾT ĐỊNH:

                              ĐIỀU I: Nay quyết định công nhân: TRẦN NGỌC AN
                              Sinh năm: 1956 Mã số nhân viên: 00769
                              Là công nhân: Tổ Cơ khí 2
                 Ngày vào làm việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí - Vận tải CSDT: 01/7/1976
                              Được chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày: 01/08/2009

                              ĐIỀU II: Thời gian làm việc: 33 năm 
                              Hệ số mức lương: 4,40
                              Phụ cấp: - Chức vụ:
                              - Khu vực:
                              - Vượt khung:
                  Các chế độ sau khi thôi việc: BHXH Tỉnh Bình dương sẽ giải quyết theo quy định hiện hành.

                     ĐIỀU III: Các Ông/bà Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Kế toán, trưởng đơn vị trực thuộc Công ty và công nhân có tên tại điều 1 chiếu quyết định thi hành.

                                                                                                                                                                                                                                GIÁM ĐỐC


Nơi nhận:
- Công nhân;  
- Địa phương;
- Đơn vị;
- Lưu: VT, Cty CP-CKVT                                                                                                                                                                                               Lê văn Sơn
Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 2196 | Added by: dautiengvantai | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: