Main » 2010 » Tháng tư » 23 » NGHỊ QUYẾT NĂM 2010
3:35 PM
NGHỊ QUYẾT NĂM 2010

 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG

   Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ             Bình dương, ngày 21 tháng 4 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ-VẬN TẢI CSDT (DAVACO)

 

       Ngày 21 tháng 4 năm 2010, Công ty cổ phần Cơ khí-Vận tải Cao Su Dầu Tiếng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Hội trường Xí nghiệp Chế biến Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng, với 34 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 2.252.400 cổ phần, chiếm 93,85% vốn điều lệ, tương đương 93,85% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

       Căn cứ kết quả biểu quyết nhất trí thông qua của Đại hội,

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2009.

 

       Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:

· BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009

 

                                                                                                             Đvt: đồngVN

CHỈ TIÊU

 NĂM 2009

1/ Tổng doanh thu

35.992.221.807

2/ Tổng lợi nhuận sau thuế

4.405.991.690

3/ Lợi nhuận đã phân phối

4.047.198.340

4/ Lợi nhuận còn lại chờ phân phối

358.793.350

 

· Mua sắm tài sản cố định năm 2009: 3.550.736.014 đồng.

 

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

 

·KẾ HOẠCH DOANH THU - LỢI NHUẬN NĂM 2010:      

                                                                       

CHỈ TIÊU

KH NĂM 2010

1/ Tổng doanh thu năm 2010

31.867.903.848

2/ Tổng lợi nhuận trước thuế

             4.338.299.102

3/ Tổng lợi nhuận sau thuế

3.253.724.326

 

·PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010:       

                                                                      

CHỈ TIÊU

KH NĂM 2010

1/ Trích 5% quỹ khen thưởng

162.686.216

2/ Trích 5% quỹ phúc lợi

162.686.216

3/ Quỹ dự phòng tài chính 5%

162.686.216

4/ Trích 5% quỹ đầu tư phát triển

162.686.216

5/ Chi trả cổ tức 10%/Vốn điều lệ

2.400.000.000

6/ Thu nhập bình quân người/năm

3.857.389

                                                            

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị do Hội đồng quản trị ban hành.

 

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2010. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trước đây có nội dung trái với Nghị quyết này đều không còn giá trị thực hiện./.

 

                                                                        TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                                                       CHỦ TỌA

 

 

 

 

                                                                         

 

 

                                                                          VÕ MINH MẪN

           

 

 

 

 

 

Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 667 | Added by: dautiengvantai | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: