Main » 2010 » Tháng giêng » 3 » QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG
12:41 PM
QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG

              

CÔNG TY              

CP CƠ KHÍ            CT CP CƠ KHí- VẬN TẢI                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       CAO SU DẦU TIẾNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            –––––––––––––––                                         ––––––––––––––––––––––––

Số:       /QĐ-HCNS                                                    Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG

 


GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP CƠ KHÍ - VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG

·        Căn cứ Bộ Luật lao động được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 23/6/1994.

·        Căn cứ Nghị định số 2005/2004/NĐ ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước.

 

·        Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty quy định trong điều 53 của Điều lệ Công ty.

 

 

·        Xeùt ñeà nghò cuûa oâng Tröôûng Phoøng Haønh chính nhaân söï.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU I : Nay nâng lương cho ông:

            ĐÀO QUỐC TRUNG     Mã số nhân viên: 18503.

Đang hưởng hệ số mức lương:            2,76  -  2/4  Xe tải >= 3,5 đến < 7,5 tấn.

Được hưởng hệ số mức lương mới:  3,25  -  3/4  Xe tải >= 3,5 đến < 7,5 tấn.

 

ĐIỀU II: Hệ số mức lương mới nêu ở điều 1 được hưởng từ ngày 01/01/2010.

 

ĐIỀU III: Các Ông/Bà Trưởng phòng hành chính nhân sự, Kế toán, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và CBCNV có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

 

                                                                                                      GIÁM ĐỐC

 

 

Nơi nhận:

-          Như điều 3;                                          

-          Lưu: VT; CKVT                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 13502 | Added by: dautiengvantai | Rating: 2.5/2
Total comments: 1
0 Spam
1 tuyen  
QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG

CÔNG TY
CP CƠ KHÍ CT CP CƠ KHí- VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU DẦU TIẾNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––

Số: /QĐ-HCNS Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP CƠ KHÍ - VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG
· Căn cứ Bộ Luật lao động được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 23/6/1994.
· Căn cứ Nghị định số 2005/2004/NĐ ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công ty Nhà nước.

· Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty quy định trong điều 53 của Điều lệ Công ty.

· Xeùt ñeà nghò cuûa oâng Tröôûng Phoøng Haønh chính nhaân söï.

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU I : Nay nâng lương cho ông:

ĐÀO QUỐC TRUNG Mã số nhân viên: 18503.

Đang hưởng hệ số mức lương: 2,76 - 2/4 Xe tải >= 3,5 đến < 7,5 tấn.

Được hưởng hệ số mức lương mới: 3,25 - 3/4 Xe tải >= 3,5 đến < 7,5 tấn.ĐIỀU II: Hệ số mức lương mới nêu ở điều 1 được hưởng từ ngày 01/01/2010.ĐIỀU III: Các Ông/Bà Trưởng phòng hành chính nhân sự, Kế toán, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và CBCNV có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT; CKVT

12345
Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 9210 | Added by: dautiengvantai | Rating: 3.0/1
Total comments: 0
Name *:
Email:

Name *:
Email *:
Code *: