Main » 2009 » Tháng chín » 10 » THÔNG BÁO ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ
6:43 AM
THÔNG BÁO ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ

  CÔNG TY CP CƠ KHÍ - VẬN TẢI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        CAO SU DẦU TIẾNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                           –––––––––––––––––––––––

Số: 09/TB-HCNS                                                                                                                                                                                  Bình Dương, ngày 03 tháng 9 năm 2009

                                                      THÔNG BÁO

                                   (Về việc chấm dứt Hợp đồng lao động)

·Căn cứ Luật Lao động được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 23/6/1994.

·Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng lao động.

·Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty quy định trong điều 53 của Điều lệ Công ty.

           Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí - Vận tải cao su Dầu tiếng thông báo:

1.Căn cứ vào mục c khoản 1 điều 22 của Pháp lệnh hợp đồng lao động: người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động ốm đau, bị thương tật đã điều trị 6 tháng liền mà khả năng lao động chưa thể phục hồi lại được.

2.Nay công ty xin thông báo cho ông: Đào Hữu Hiệp, Mã số nhân viên: 19295, đang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty, ông đã có thời gian điều trị bệnh từ tháng 01/2009 đến nay.

Kể từ ngày nhận được thông báo này đến sau 45 ngày nếu ông không thể tiếp tục công tác được. Công ty sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Nay công ty xin thông báo cho ông biết để liên hệ với công ty về vấn đề chấm dứt Hợp đồng lao động của ông.

Nơi nhận :

-Đương sự ;

-Lưu: VT, CTCP CK -VT.                                                                                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                                                 Lê Văn Sơn

                                                                                                                                                                                                                                     Đã ký

Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 488 | Added by: dautiengvantai | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: