Main page 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG

   Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ             Bình dương, ngày 21 tháng 4 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

... Chi tiết»
Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 670 | Added by: dautiengvantai | Date: 2010-04-23 | Comments (1)


CTY CP CƠ KHÍ-VẬN TẢI                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      CAO SU DẦU TIẾNG                                          Độc lập ... Chi tiết»

Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 731 | Added by: dautiengvantai | Date: 2010-04-23 | Comments (0)


THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ –VẬN TẢI CSDT.

  

... Chi tiết»

Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 411 | Added by: dautiengvantai | Date: 2010-04-09 | Comments (0)


              C ÔNG TY CP CƠ KHÍ - VẬN TẢI                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

... Chi tiết»

Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 897 | Added by: dautiengvantai | Date: 2010-01-25 | Comments (1)

              

CÔNG TY              

CP CƠ KHÍ            CT CP CƠ KHí- VẬN TẢI ... Chi tiết»

Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 13512 | Added by: dautiengvantai | Date: 2010-01-03 | Comments (2)

KÍNH MỜI TẤT CẢ CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BCH VÀ CÁC ĐỒNG CHÍ TT CÔNG ĐOÀN HỌP BCH CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG VÀO NGÀY 27/4/2010 TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY 

NỘI DUNG: BÀN ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2010-2012

Category: THÔNG TIN NÓNG | Views: 458 | Added by: dautiengvantai | Date: 2009-12-21 | Comments (0)

MỜI TẤT CẢ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG VÀ TỔ TRƯỞNG CÁC TỔ SẢN XUẤT HỌP GIAO BAN THÁNG VÀO LÚC 14 GIỜ NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2009 

ĐỊA ĐIỂM TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY.

Category: THÔNG TIN NÓNG | Views: 412 | Added by: dautiengvantai | Date: 2009-11-14 | Comments (0)

                                                                                           THÔNG BÁO

                                                                         THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

1. Hồ sơ gồm có: 

1.1Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần:(03 bản) có chữ ký của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng (nếu một hoặc cả hai bên là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo pháp luật và con dấu của tổ chức đó) (vui lòng liên hệ Phòng Hành Chính Nhân sự Công ty Cổ phần Cơ khí – Vận tải CSDT.nhận Mẫu GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (mẫu I):THỜI GIAN:TRONG GIỜ LÀM VIỆC TỪ NGÀY 14/9 ĐẾN 20/9/2009.

1.2 Giấy tờ khác đối với Bên chuyển nhượng:

1.2.1 Đối với cá nhân:

i. Sổ cổ đông: bản gốc;

ii. CMND: 01 bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc đối chiếu; 

iii. Giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền (nếu Bên chuyển nhượng ủy quyền cho người khác thực hiện). ... Chi tiết»

Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 451 | Added by: dautiengvantai | Date: 2009-09-20 | Comments (0)

  CÔNG TY CP CƠ KHÍ - VẬN TẢI                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        CAO SU DẦU TIẾNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                           –––––––––––––––––––––––

Số: 09/TB-HCNS                                                                                                                                                                                  Bình Dương, ngày 03 tháng 9 năm 2009

                                                      THÔNG BÁO

                                   (Về việc chấm dứt Hợp đồng lao động)

·Căn cứ Luật Lao động được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 23/6/1994.

·Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng lao động.

·Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Công ty quy định trong điều 53 của Điều lệ Công ty.

           Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí - Vận tải cao su Dầu tiếng thô ... Chi tiết»

Category: THÔNG TIN CÔNG TY | Views: 491 | Added by: dautiengvantai | Date: 2009-09-10 | Comments (0)

  

Bảng giá cao su ngày 21/10/2009 Nguồn Hiệp Hội Cao Su Việt Nam

Loại                 ĐVT              Kỳ Hạn        Giá Ngày Trước   Giá Đóng Cửa    Chênh Lệch 

Mu nuoc / Field Latex            VND / TSC           325                 330                5

LATEX             USD/TON        10/2009           143,08     ... Chi tiết»

Category: GIÁ CAO SU | Views: 447 | Added by: dautiengvantai | Date: 2009-08-31 | Comments (0)

1 2 »

Trang web của Công ty Cổ phần Cơ khí - Vận tải Cao su Dầu tiếng.